ලක්දිව සඟවුණු වනකතා

Rs. 700.00 Rs. 630.00

ඒ සිකුරාදා දිනෙකි. කුඩාරම් ගැසීමට අවශ්ය කළ හළ මනා ද කැමරා ද සටහන් පොත් ද රැගෙන මා ගමන් ගත්තේ අනුරාධපුරයෙන් උතුරු දෙසට ය. මගේ තනි නොතනියට සිටියේ එක් පුද්ගලයකු පමණි. නටබුන් නගර නරඹා උගත යුතු කරුණු අවබෝධ කොට ගෙන එහි වෙසෙන ගැමි ජන ජීවිතය පිළිබඳ තොරතුරු ද මේ ගමනේ දී එක්රැස් කැරැ ගත හැකි විය. ඒ අතරෙහි දී ස්ථිර පදිංචියක් නොමැති ජන කොට්ඨාශයකගේ ජීවන චර්යාවන් පිළිබඳ ඉතා වැදගත් සිත් ගන්නා සුලු තොරතුරු රැසක්

In stock

Author: Lala Adithya

ඒ සිකුරාදා දිනෙකි. කුඩාරම් ගැසීමට අවශ්ය කළ හළ මනා ද කැමරා ද සටහන් පොත් ද රැගෙන මා ගමන් ගත්තේ අනුරාධපුරයෙන් උතුරු දෙසට ය. මගේ තනි නොතනියට සිටියේ එක් පුද්ගලයකු පමණි. නටබුන් නගර නරඹා උගත යුතු කරුණු අවබෝධ කොට ගෙන එහි වෙසෙන ගැමි ජන ජීවිතය පිළිබඳ තොරතුරු ද මේ ගමනේ දී එක්රැස් කැරැ ගත හැකි විය. ඒ අතරෙහි දී ස්ථිර පදිංචියක් නොමැති ජන කොට්ඨාශයකගේ ජීවන චර්යාවන් පිළිබඳ ඉතා වැදගත් සිත් ගන්නා සුලු තොරතුරු රැසක්

Publisher

සූරිය ප්‍රකාශකයෝ Sooriya Publishe

පිටු ගණන

368

පරිවර්තනය :

සරත්චන්ද්‍ර ජයකොඩි

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලක්දිව සඟවුණු වනකතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In stock