නිධන් දූපත

Rs. 550.00 Rs. 495.00
නිධන් දූපත පිළිබඳ සියලු විස්තර මුල සිට අග දක්වා ලියන ලෙස ට්රිලෝනි මහතාද, ලිවයි ස්දොතර මහතතා ද, අනෙකුත් මහතුන්ද මාගෙන් ඉල්ලා සිටි පරිදි. 17.. වසරේ පෑන අතට ගන්නා මම මගේ පියා අද්මිරාල් බෙන්බෝ නමැති තානායම ගෙන ගිය කාලේ ඒ දුඹුරු පාට නැවියා අස් වහල යට ලැගුම් ගත් මොහොයන් පටන් මෙම කතාව සම්පූර්ණයෙන් ලියමි. එහෙත් තවම ඉවත් කරනු නොලැබූ වස්තුව එම නිධන් දුපතේ තිබෙන නිසා, ඒ දූපතේ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තර පමණක් මම මෙහි නොලිය
මට ඒ නැවියා අද ඊයේ වාගේ මතකය. ඔහු බොහෝ මහන්සියෙන් ඇවිද ගෙන අවුත් තානායමට ගොඩ වුයේය. ඔහුගේ මුහුදු බඩු පෙට්ටිය අත් කරත්තයක දමා පස්සෙන් කල්ලු කරගෙන එනු ලැබීය. ඔහු හොද උස මහත, පවමක් දඹුරු පාට පුද්ගලයෙකි. ඔහුගේ එකට ගැට ගසන ලද කිලිටි කොණ්ඩය ඔහුගේ කිලිටි නිල් හට කබායේ උරහිස දක්වා වැටී තිබුණි. ඔහුගේ අත් රළුය, කැළල් සහිතය. එක් සම්මුලක කඩු කැපුම් කැළලකි. එය ඊයම් මෙන් මලානික කැක පාටට හැරී තිබුණි. ඔහු මුහුදු බොක දෙස බලා තමාටම

In stock

Author: Robert Louis Stevenson
නිධන් දූපත පිළිබඳ සියලු විස්තර මුල සිට අග දක්වා ලියන ලෙස ට්රිලෝනි මහතාද, ලිවයි ස්දොතර මහතතා ද, අනෙකුත් මහතුන්ද මාගෙන් ඉල්ලා සිටි පරිදි. 17.. වසරේ පෑන අතට ගන්නා මම මගේ පියා අද්මිරාල් බෙන්බෝ නමැති තානායම ගෙන ගිය කාලේ ඒ දුඹුරු පාට නැවියා අස් වහල යට ලැගුම් ගත් මොහොයන් පටන් මෙම කතාව සම්පූර්ණයෙන් ලියමි. එහෙත් තවම ඉවත් කරනු නොලැබූ වස්තුව එම නිධන් දුපතේ තිබෙන නිසා, ඒ දූපතේ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තර පමණක් මම මෙහි නොලිය
මට ඒ නැවියා අද ඊයේ වාගේ මතකය. ඔහු බොහෝ මහන්සියෙන් ඇවිද ගෙන අවුත් තානායමට ගොඩ වුයේය. ඔහුගේ මුහුදු බඩු පෙට්ටිය අත් කරත්තයක දමා පස්සෙන් කල්ලු කරගෙන එනු ලැබීය. ඔහු හොද උස මහත, පවමක් දඹුරු පාට පුද්ගලයෙකි. ඔහුගේ එකට ගැට ගසන ලද කිලිටි කොණ්ඩය ඔහුගේ කිලිටි නිල් හට කබායේ උරහිස දක්වා වැටී තිබුණි. ඔහුගේ අත් රළුය, කැළල් සහිතය. එක් සම්මුලක කඩු කැපුම් කැළලකි. එය ඊයම් මෙන් මලානික කැක පාටට හැරී තිබුණි. ඔහු මුහුදු බොක දෙස බලා තමාටම
Publisher

දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගම – Dayawansha Jayakody

පරිවර්තනය :

චන්ද්‍ර අනගිරත්න – Chandra Anagirathne

පිටු ගණන

285

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නිධන් දූපත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rs. 550.00 Rs. 495.00

In stock