“පනාපුත්‍රගේ මතක වස්තුව”

Rs. 700.00 Rs. 630.00

මිනිහෙකුට නමක් තියන්නේ ඇයි? ඒ මිනිසාව අනිත් මිනිස්සුන්ගෙන් වෙන් කරල හඳුනාගන්න. නම කියන්නෙ සද්දයක්. ඒ සද්දේ ඇහුනහම ඒ නම සහිත කෙනා හැරිලා බලනවා. “ටොමී” කියලා සද්ද කරපුවහම ඒ නම ඇති බල්ලා හැරිලා බලනවා හැබැයි ඌ ”ඉජු” කියලා සද්ද කළාහමත් හැරිලා බලනවා. බල්ලන්ට වගේ මිනිස්සුන්ට ”ඉජු” කියලා නමක් නෑ. ඒ නිසා බල්ලාගෙ නමට වඩා මිනිසාගෙ නම ඒ අතින් වැදගත්.

Out stock

Out of stock

Email when stock available

ISBN : 9789559377245 Categories: ,
Author: ජැක්සන් ඇන්තනි

මිනිහෙකුට නමක් තියන්නේ ඇයි? ඒ මිනිසාව අනිත් මිනිස්සුන්ගෙන් වෙන් කරල හඳුනාගන්න. නම කියන්නෙ සද්දයක්. ඒ සද්දේ ඇහුනහම ඒ නම සහිත කෙනා හැරිලා බලනවා. “ටොමී” කියලා සද්ද කරපුවහම ඒ නම ඇති බල්ලා හැරිලා බලනවා හැබැයි ඌ ”ඉජු” කියලා සද්ද කළාහමත් හැරිලා බලනවා. බල්ලන්ට වගේ මිනිස්සුන්ට ”ඉජු” කියලා නමක් නෑ. ඒ නිසා බල්ලාගෙ නමට වඩා මිනිසාගෙ නම ඒ අතින් වැදගත්.

පිටු ගණන

260

Publisher

sarasavi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““පනාපුත්‍රගේ මතක වස්තුව””

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Out of stock

Email when stock available