රුසියානු භාෂාවට අත්වැලක් – Rusiyanu Bhashavata Athvalak

Rs. 690.00 Rs. 621.00

සිංහලෙන්ම රුසියානු බස ඉගෙනීමට දැන් “රුසියානු භාෂාවට අත්වැලක්”
මේ ඔබටයි
උසස් අධ්යාපනය සදහා රුසියාව බලා යාමට අපේක්ෂිත
සිසුන්
රුසියානු සංචාරකයින් ට මගපෙන්වන සංචාරක මගපෙන්වන්නන්
රුසියානු බස ඉගෙනීමට කැමැත්තක් දක්වන ඕනෑම අයෙක් වෙනුවෙන්
එදිනෙදා ජීවිතයේ අසන දෙබස් රුසියන් බසින් අහන හැටි / කියන හැටි මෙම ග්රන්ථයේ අන්තර්ගත වේ

In stock

Author: මහාචාර්ය ජයන්ත ලාල් රත්නසේකර

සිංහලෙන්ම රුසියානු බස ඉගෙනීමට දැන් “රුසියානු භාෂාවට අත්වැලක්”
මේ ඔබටයි
උසස් අධ්යාපනය සදහා රුසියාව බලා යාමට අපේක්ෂිත
සිසුන්
රුසියානු සංචාරකයින් ට මගපෙන්වන සංචාරක මගපෙන්වන්නන්
රුසියානු බස ඉගෙනීමට කැමැත්තක් දක්වන ඕනෑම අයෙක් වෙනුවෙන්
එදිනෙදා ජීවිතයේ අසන දෙබස් රුසියන් බසින් අහන හැටි / කියන හැටි මෙම ග්රන්ථයේ අන්තර්ගත වේ

Publisher

Samudra Book Publishers

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රුසියානු භාෂාවට අත්වැලක් – Rusiyanu Bhashavata Athvalak”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In stock