භාවාත්ම

Rs. 880.00 Rs. 704.00
විනාඩි කිහිපයක් තුල දෙදෙනාම අතේ තියං හිටපු මල් මාලේ…
” දෙවියනේ.. ඒක….. ඒක….. රතු පාට වෙලා….. දෙවියනේ ….. පායල්ට කෑ ගැසුනෙ මහ හඬින්… ඇයට තමන්ව පාලනය කර ගන්නවත් හයියක් තිබුනෙ නැ… සියල්ල දරාගෙන හිටිය පෘථිවිගෙ දෙනෙත් අග කඳුළු කැට බේරුනා.
” එහෙම දෙයක් වෙන්න එපා දෙවියනි…” අහිංසකී හඬා වැළපුනා….. පූසාරී තමන්ගෙ යාතිකාව නැවැත්තුවෙ නෑ.. දිගටම කරගෙන ගියා… යාතිකාව අවසන් වෙද්දි එකම එක සුදු මලක් ඉතිරි වෙලා සියලුම මල් රතු පැහැයට හැරිලා තිබුනා… පායල්ගෙ වගේම පෘථිවිගෙ හදවතත් මොහොතකට නතර උනා..
Author: චතුරි වාසනා විජේසිංහ - Chathuri Wasana Wijesinghe
විනාඩි කිහිපයක් තුල දෙදෙනාම අතේ තියං හිටපු මල් මාලේ…
” දෙවියනේ.. ඒක….. ඒක….. රතු පාට වෙලා….. දෙවියනේ ….. පායල්ට කෑ ගැසුනෙ මහ හඬින්… ඇයට තමන්ව පාලනය කර ගන්නවත් හයියක් තිබුනෙ නැ… සියල්ල දරාගෙන හිටිය පෘථිවිගෙ දෙනෙත් අග කඳුළු කැට බේරුනා.
” එහෙම දෙයක් වෙන්න එපා දෙවියනි…” අහිංසකී හඬා වැළපුනා….. පූසාරී තමන්ගෙ යාතිකාව නැවැත්තුවෙ නෑ.. දිගටම කරගෙන ගියා… යාතිකාව අවසන් වෙද්දි එකම එක සුදු මලක් ඉතිරි වෙලා සියලුම මල් රතු පැහැයට හැරිලා තිබුනා… පායල්ගෙ වගේම පෘථිවිගෙ හදවතත් මොහොතකට නතර උනා..
Publisher

ලේඛක හා පාඨක සංසදය – Lekhaka Ha Pataka Sansadaya

පිටු ගණන

216

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “භාවාත්ම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rs. 880.00 Rs. 704.00