බයෝ කරපු ඒලෙවල් 2 | Bio Karapu AL 2

Rs. 500.00 Rs. 450.00

එක පැත්තකට සිද්ධවෙන ප්‍රතික‍්‍රියාවක සීමාකාරී ප‍්‍රතික‍්‍රියකය එක තැනකදි ඉවර වුණා එතනිං පතික‍්‍රියාවත් නැවතුණා!

“ආදරේ කියන්නෙ සමතුලිතතාවයක්! එහෙම නැත්තං ප්‍රතිවර්ත්‍ය පතික‍්‍රියාවක්!”

මම කොයිතරම් කිව්වත් ඔයාට ආදරේ කියන්නෙ.

එක පැත්තකට සිද්ධ වෙන ප්‍රතික‍්‍රියාවක් විතරක්ම වුණා!

In stock

Author: ‍අබ්දුල් උමාර් සහන් නෙත්මිණ

එක පැත්තකට සිද්ධවෙන

ප්‍රතික‍්‍රියාවක

සීමාකාරී ප‍්‍රතික‍්‍රියකය

එක තැනකදි ඉවර වුණා එතනිං පතික‍්‍රියාවත් නැවතුණා!

“ආදරේ කියන්නෙ

සමතුලිතතාවයක්!

එහෙම නැත්තං

ප්‍රතිවර්ත්‍ය පතික‍්‍රියාවක්!”

මම කොයිතරම් කිව්වත්

ඔයාට ආදරේ කියන්නෙ.

එක පැත්තකට සිද්ධ වෙන ප්‍රතික‍්‍රියාවක් විතරක්ම වුණා!

Publisher

රසකතා ප්‍රකාශන – Rasakatha Publishers

පිටු ගණන

51

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බයෝ කරපු ඒලෙවල් 2 | Bio Karapu AL 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In stock