කඩාවැටෙනා තරුවක් – Kadawetena Tharuwak

Rs. 500.00 Rs. 450.00
හැර ගිය නමුත් බඹරුන් මල් පැණිද ගෙන
මලකට සතුටු වන්නට හැක සුවඳ ගැන
කවියෙකු උරන වන්නේ නැත කිසිම දින
කවියක තවර ගත්තා මිස අහිමි පෙම

In stock

Author: ඉලක්ෂ ජයවර්ධන - Ilaksha Jayawardhana
හැර ගිය නමුත් බඹරුන් මල් පැණිද ගෙන
මලකට සතුටු වන්නට හැක සුවඳ ගැන
කවියෙකු උරන වන්නේ නැත කිසිම දින
කවියක තවර ගත්තා මිස අහිමි පෙම
—————————————————————————
“කඩාවැටෙනා තරුවක්”
කර්තෘ – ඉලක්ෂ ජයවර්ධන
Publisher

සන්ථව ප්‍රකාශන Santhawa Prakashana

පිටු ගණන

68

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කඩාවැටෙනා තරුවක් – Kadawetena Tharuwak”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In stock