ජීවිතයට ගරු කරන්න

Rs. 1,200.00 Rs. 960.00

ස්වාමි පුරුෂයෙකු හා බිරිඳක අතර ගෞරවය පෙන්නුම් කරන්නේ කෙසේද? බිරිඳ සැමියාට බියෙන් ජීවත් වීමක් අපේක්ෂා කරන්නේද?’ ඔය මිනිහා ගෑනිට බයයි’ මේ අදහසින් ගම්ය වන්නේ බිරිඳ සැමියාට යටත්ව, බියෙන් ජීවත්වීම අපේක්ෂා කළ බවද? බියෙන් හෝ යටත්ව ජීවත්වන තැන ගෞරවයක් පවතීද? ගෞරවය පවතින්නේ පුද්ගලයෙකුට අභිමානයක් හා ආත්ම සම්මානනයක් ඇතිව ජිවත් වීමට හැකි වූ විටය. ‘අභිමානය ‘ යනු මට තිබේ යැයි සිතීමය.’ ආත්ම සම්මානනය ‘ යනු මට පුළුවනැයි සිතීමය.

In stock

Author: සරත් විජේසූරිය - Sarath Wijesooriya

ස්වාමි පුරුෂයෙකු හා බිරිඳක අතර ගෞරවය පෙන්නුම් කරන්නේ කෙසේද? බිරිඳ සැමියාට බියෙන් ජීවත් වීමක් අපේක්ෂා කරන්නේද?’ ඔය මිනිහා ගෑනිට බයයි’ මේ අදහසින් ගම්ය වන්නේ බිරිඳ සැමියාට යටත්ව, බියෙන් ජීවත්වීම අපේක්ෂා කළ බවද? බියෙන් හෝ යටත්ව ජීවත්වන තැන ගෞරවයක් පවතීද? ගෞරවය පවතින්නේ පුද්ගලයෙකුට අභිමානයක් හා ආත්ම සම්මානනයක් ඇතිව ජිවත් වීමට හැකි වූ විටය. ‘අභිමානය ‘ යනු මට තිබේ යැයි සිතීමය.’ ආත්ම සම්මානනය ‘ යනු මට පුළුවනැයි සිතීමය.

Publisher

විජේසූරිය ග්‍රන්ථ කේන්ද්‍රය

පිටු ගණන

302

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීවිතයට ගරු කරන්න”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In stock