සේපියන්ලා

Rs. 1,800.00 Rs. 1,620.00

ගින්දර
අපට බලය දුන්නේය.
ගොවිතැන
අප තව තවත් කෑදර කළේය.
මුදල්
අපට අරමුණු දුන්නේය.
විද්‍යාව
අප බිහිසුණු මාරක වර්ගයක් කළේය.
අපට අවිෂය ලෝකයේ වානරයාගේ සිට වත්මන් ලෝකයේ පාලකයන් දක්වා අපේ අරුම පුදුම ඉතිහාසය පිළිබඳ විශ්මයජනක තොරතුරු මාලාවකින් සමන්විතය.

Out stock

Out of stock

Email when stock available

Author: Yuval Noah Harari

ගින්දර
අපට බලය දුන්නේය.
ගොවිතැන
අප තව තවත් කෑදර කළේය.
මුදල්
අපට අරමුණු දුන්නේය.
විද්‍යාව
අප බිහිසුණු මාරක වර්ගයක් කළේය.
අපට අවිෂය ලෝකයේ වානරයාගේ සිට වත්මන් ලෝකයේ පාලකයන් දක්වා අපේ අරුම පුදුම ඉතිහාසය පිළිබඳ විශ්මයජනක තොරතුරු මාලාවකින් සමන්විතය.

Publisher

සරසවි ප්‍රකාශකයෝ – Sarasavi prakashana

පරිවර්තනය :

උපාලි රත්නායක – Upali Rathnayake

පිටු ගණන

552

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සේපියන්ලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rs. 1,800.00 Rs. 1,620.00

Out of stock

Email when stock available