තෙත්සූයා නම් දුනුවායා

Rs. 650.00 Rs. 520.00

“දුන්නෙන් ඉවතට යන හැම හීයක් ම හදවතේ මතකයක් ඉතිරි කරනවා.

එහෙම එකතු වුණු මතක ගොන්න ඔයාව වඩාත් ශූර දුනුවායෙක් කරාවි.”

In stock

Author: පාවුලෝ කොයියෝ - Paulo Coelho

“දුන්නෙන් ඉවතට යන හැම හීයක් ම හදවතේ මතකයක් ඉතිරි කරනවා.

එහෙම එකතු වුණු මතක ගොන්න ඔයාව වඩාත් ශූර දුනුවායෙක් කරාවි.”

Publisher

විජේසූරිය ග්‍රන්ථ කේන්ද්‍රය

පරිවර්තනය :

ඩිල්ශානි චතුරිකා දාබරේ – Dilshani Chathurika Dabare

පිටු ගණන

103

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තෙත්සූයා නම් දුනුවායා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In stock