රෝජා – ROJA

Rs. 1,500.00 Rs. 1,200.00

මිනිස්සු… දුබලයන්ව ඉපදෙන්නාහ. මිනිස්සු… ජීවිතයේ යම් යම් යුගවල විවිධ හේතු කාරණාවන් නිසාවෙන් දුබලයන්ව ජීවිතය රැකගන්නාහ. නමුත්… අප කිසිවෙකුටත් දුබලයන්ව මිය යන්නට අයිතියක් නැත. අපි නැඟිටිය යුතුය! අපි හිනැහිය යුතුමය!

In stock

Author: නිලූකා බ්‍රැන්ඩන් - Niluka Brandon

මිනිස්සු… දුබලයන්ව ඉපදෙන්නාහ. මිනිස්සු… ජීවිතයේ යම් යම් යුගවල විවිධ හේතු කාරණාවන් නිසාවෙන් දුබලයන්ව ජීවිතය රැකගන්නාහ. නමුත්… අප කිසිවෙකුටත් දුබලයන්ව මිය යන්නට අයිතියක් නැත. අපි නැඟිටිය යුතුය! අපි හිනැහිය යුතුමය!

Publisher

TOUT PUBLISHED -ටෞට ප්‍රකාශන

පිටු ගණන

388

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රෝජා – ROJA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rs. 1,500.00 Rs. 1,200.00

In stock